กรมสรรพากร
กรมสรรพากร ขอส่งการเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน) และรายงานตัววันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน , นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน)
ประกาศ กรมสรรพากร
 

  กรมสรรพากร ขอส่งการเรียกรายงานตัว ครั้งที่ ๑ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน รายงานตัววันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน) และรายงานตัววันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน , นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน)  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 
 
   
  สถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2272 8515 – 6 โทรสาร. 0 2272 9780  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงาน  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น